7. Další cvičení

7.1 (A1) Graph absolute value functions - Nakreslete graf lineární funkce s absolutní hodnotou.
7.2 (A2) Match the formula of a radical function to its graph -
Vyberte graf dané funkce s odmocninou.
7.3 (A2) Graphically interpret the solutions of equations 
- Interpretujte bod grafu jako řešení rovnice.
7.4 (A2) Estimate the solution of advanced equations - Nakreslete graf jedné strany rovnice a na základě grafů odhadněte řešení rovnice.
7.5 (A2) Determine the domain of advanced functions - Určete definiční obor funkce.
7.6 (A2) Determine the domain of advanced piecewise functions - Určete definiční obor po částech zadané funkce.
7.7 (A2) Graphs of nonlinear piecewise functions - Vyberte předpis funkce odpovídající danému grafu.
7.8 (A2) Compare features of functions - Provnávejte vlastnosti (extrémy, průsečíky s osami, ...) různě zadaných funkcí.
7.9 (A2) Model situations by combining functions using arithmetic operations - Pomocí součtu, rozdílu, součinu či podílu daných funkcí modelujte danou situaci.
7.10 (A2) Model situations by composing functions - Pomocí skládání funkcí modelujte danou situaci.
7.11 (A2) Interpret the end behavior of algebraic models - Vyberte graf, který nejlépe modeluje danou situaci.
7.12 (A2) New operator definitions 1 - Vyhodnoťte výraz, který obsahuje nově definovanou operaci.
7.13 (A2) New operator definitions 2 - Vyhodnoťte výraz, který obsahuje nově definované operace.

 

 - Slovník  -
axis - osa
absolute value - absolutní hodnota
compose - složit
cube root - třetí odmocnina
domain - definiční obor
end behavior - limitní chování
equation - rovnice
estimate - odhadnout
even - sudý
expression - výraz
formula - vzorec, předpis
function - funkce
graph - graf, nakreslit graf
in terms of ... - pomocí členu/ů ...
intercept - průsečík s osou
nonlinear - nelineární
odd - lichý
piecewise function - po částech zadaná funkce
relative minimum - lokální minimum
solution - řešení
square root - druhá odmocnina
value - hodnota
 - Překladač - https://translate.google.cz/#en/cs/  -