2. Lineární funkce

2.1 (8G) Linear and nonlinear functions - Rozhodněte, zdali předpis či graf určuje lineární funkci.
2.2 (8G) Comparing linear functions
 - Porovnejte vlastnosti dvou lineárních funkcí.
2.3 (8G) Interpreting linear graphs word problems - Na základě grafu doplňte údaje do vět.
2.4 (8G) Interpreting linear formulas word problems - Na základě předpisu doplňte údaje do vět.
2.5 (8G) Comparing linear functions word problems - Porovnejte vlastnosti dvou slovně zadaných lineárních funkcí.
2.6 (8G) Graphing linear functions word problems - Nakreslete graf slovně zadané lineární funkce.
2.7 (8G) Constructing linear functions word problems - Na základě slovního popisu napište předpis lineární funkce.
2.8 (8G) Linear models word problems - Řešte slovní úlohu pomocí lineárních funkcí.
2.9 (8G) Checking solutions to two-variable linear equations - Ověřte nabízená řešení lineární rovnice se dvěma neznámými.
2.10 (A1) Graph from slope-intercept form - Nakreslete graf lineární funkce zadané předpisem.
2.11 (8G) Graphing solutions to two-variable linear equations - Doplňte souřadnice dvou bodů grafu a nakreslete jej.
2.12 (8G) Slope from an equation in standard form - Určete směrnici obecně zadané lineární funkce.
2.13 (8G) Slope intuition - nakreslete přímku, která má kladnou / zápornou směrnici, která je v větší / menší než směrnice zadané (modré) přímky, nebo upravte parametry předpisu tak, aby přímka procházela danými body.
2.14 (8G) Slope from a graph - Určete směrnici dané přímky.
2.15 (8G) Slope-intercept equation from a graph - Napište předpis lineární funkce zadané grafem.
2.16 (8G) Slope from two solutions - Určete směrnici přímky, jejímuž předpisu vyhovují dané dvojice x,y (na které leží dané body x, y).
2.17 (8G) Slope-intercept equation from two solutions - Určte předpis přímky, procházející zadanými body.
2.18 (AB) Intercepts from a graph - z grafu určete souřadnice průsečíků (intercepts) s osami.
2.19 (AB) Intercepts from a linear equation - Určete průsečíky s osami přímky určené daným vztahem.
2.20 (AB) Solve systems of equations graphically
 - Nakreslete graf všech řešení 1. a 2. rovnice a určte řešení soustavy (souřadnice průsečíku obou přímek).
2.21 (AB) Graph inequalities and check solutions - Graficky vyznačte všechna řešení dané nerovnice. Pokud přímka není součástí řešení zvolte čárkovanou (Dashed line). Dále ověřte, zdali daná dvojice vyhovuje nerovnici.
2.22 (A1) Find the inequality representing a given graph - Napište nerovnost, jajíž řešení odpovídají vyznačené polorovině.
2.23 (A1) Graph systems of inequalities and check solutions - Graficky vyznačte řešení každé nerovnosi a rozhodněte, zdali daná dvojici vyhovuje oběma nerovnostem (zdali bod leží v obou vyznačených částech).
2.24 (A1) Graphs of piecewise linear functions - nakreslete graf po částech lineární funkce, nebo naopak doplňte předpis tak, aby odpovídal grafu.

 

- Slovník -
approximate - odhadnout
continuous - spojitý
dashed line - čárkovaná čára
decrease - klesnout
define - definovat
denote - označit
equation - rovnice
formula - vzorec, předpis
generate - vytvořit
graph - graf, nakreslit graf
increase - vzrůst
inequality - nerovnost
intercept - průsečík s osou
linear function - lineární funkce
negative - záporný
ordered pair - uspořádaná dvojice
piecewise linear function - po částech lineární funkce
positive - kladný
rate of change - směrnice
represent - znázorňovat
row - řádek
slope - směrnice
solid line - plná čára
solution - řešení
table - tabulka
undefined - nedefinovaný
value - hodnota
variable - proměnná, neznámá
write - zapsat
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -