1. Přímky a úhly

1.1 (Ge) Equation practice with vertical angles - Určete velikost úhlu ve stupních, na základě velikosti dvou vcholových úhlů.
1.2 (Ge) Complementary & supplementary angles - Určete velikost vedlejšího nebo doplňkovéh úhlu.
1.3 (Ge) Equation practice with angle addition - Jsou dány dva úhly pomocí výrazu s neznámou. Určete velikost jednoho úhlu, znáte-li součet jejich veikostí.
1.4 (Ge) Equation practice with congruent angles - Určete velikost úhlu ve stupních.
1.5 (Ge) Finding angle measures 1 - Určete velikost vyznačeného úhlu.
1.6 (Ge) Finding angle measures 2 -Určete velikost vyznačeného úhlu.

 

 - Slovník  -
addition - součet
angle - úhel
angle measure - velikost úhlu
complementary angles - doplňkové úhly
congruent - shodný
equation - rovnice
expression - výraz
intersect - protínat
line - přímka
m<ABC - velikost úhlu ABC
parallel - rovnoběžný
solve - vyřešit
solve for ... - vyřešte pro ... / vyjádřete ...
sum - součet
supplementary angles - vedlejší úhly
vertical angles - vrcholové úhly
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -