4. Goniometrické rovnice

4.1 (Tr) Evaluate inverse trigonometric functions - Jsou dány úhly, jejichž sinus, kosinus či tangens odpovídá dané hodnotě. Vyberte ten úhel, který je výsledkem příslušné cyklometrické funkce.
4.2 (Tr) Solve basic sinusoidal equations 
- Řešte základní goniometrické rovnice.
4.3 (Tr) Solve advanced sinusoidal equations - Řešte goniometrické rovnice.
4.4 (Tr) Solve sinusoidal modeling functions - Řešte slovní úlohy s goniometrickými funkcemi.

 

 - Slovník  -
angle measure - velikost úhlu
cosine - kosinus
degree - stupeň
equation - rovnice
evaluate - vyhodnotit
expression - výraz
hundredth - setina
integer - celé číslo
interval - interval
inverse function - inverzní funkce
principal value - základní hodnota
radian - radián
round - zaokrouhlit
sine - sinus
sinusoidal function - funkce odvozená od funkce sinus
solve - vyřešit
tangent - tangens
tenth - desetina
trigonometric function - goniometrická funkce
value - hodnota
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -