2. Body a přímky

2.1 (G) Distance between two points - Určete vzdálenost dvou bodů daných souřadnicemi.
2.2 (G) Midpoint formula - Na základě krajních bodů určete střed úsečky, nebo na základě koncového bodu a středu určete druhý koncový bod úsečky.
2.3 (A1) Graph from linear standard form - Nakreslete přímku zadanou rovnicí tvaru ax+by=c.
2.4 (8G) Slope-intercept equation from graph - Doplňte směrnicovou rovnici dané přímky.
2.5 (A1) Convert linear equations to standard form - Převeďte danou lineární rovnici do tvaru ax+by=c.
2.6 (A1) Linear equations in any form - Popište danou přímku lineární rovnicí (v libovlném tvaru).
2.7 (G) Area & perimeter on the coordinate plane - Určete obvod nebo obsah daného útvaru v kartézské soustavě souřadnic.
2.8 (G) Points inside/outside/on a circle - Rozhodněte, zdali daný bod leží uvnitř, na, nebo vně kružnice dané středem a poloměrem.
2.9 (G) Coordinate plane word problems: polygons - Řešte slovní úlohy v kartézské soustavě souřadnic.
2.10 (G) Divide line segments - Jsou dány body A, B. Určete bod C, který je kolineární s A, B a příslušné vzdálenosti jsou v daném poměru.
2.11 (G) Parallel & perpendicular lines from graph - Dvě přímky jsou určeny dvojicemi bodů. Rozhodněte, zdali jsou přímky rovnoběžné, kolmé, nebo ani jedno.
2.12 (G) Parallel & perpendicular lines from equation - Dvě přímky jsou určeny rovnicemi, rozhodněte, zdali jsou přímky totožné, rovnoběžné, kolmé, nebo ani jedno. Nebo určete přímku pomocí směrnice (m) a průsečíku s osou y (b) tak, aby měla dané vlastnosti.
2.13 (G) Write equations of parallel & perpendicular lines - Je dána přímka rovnicí ve směrnicovém tvaru. Napište rovnici přímky, která prochází daným bodem a která je s danou přímkou rovnoběžná, nebo je k ní kolmá.
2.14 (G) Distance between point & line - Určete vzdálenost daného bodu od dané přímky.

 

 - Slovník  -
area - obsah
center - střed
circle - kruh, kružnice
collinear - kolineární, ležící na přímce
coordinates - souřadnice
distance - vzdálenost
equal (lines) - totožné (přímky)
equation - rovnice
formula - vzorec
hundredth - setina
intermediate calculation - průběžný výpočet, mezivýsledek
line segment - úsečka
midpoint - střed
parallel - rovnoběžný
parallelogram - rovnoběžník
perpendicular - kolmý
point - bod
radius - poloměr
ratio - poměr
rhombus - kosočtverec
round - zaokrouhlit
slope - směrnice
slope-intercept form - směrnicový tvar
square root - druhá odmocnina
tenth - desetina
trapezoid - lichoběžník
y-intercept - průsečík s osou y
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -