1. Vektory

1.1 (PC) Equivalent vectors - Rozhodněte, zdali jsou dané vektory ekvivalentní, pokud ne, určete proč.
1.2 (PC) Components of vectors - Řešte úlohy zaměřené na souřadnice vektroů.
1.3 (PC) Magnitude of vectors - Určete velikost daného vektoru.
1.4 (PC) Scalar multiplication - Vynásobte vektor skalárem (reálným číslem).
1.5 (PC) Analyze scalar multiplication - Určete velikost daných vektorů a přiřaďte jim správné geometrické znázornění.
1.6 (PC) Add & subtract vectors - Určete součet nebo rozdíl daných vektroů.
1.7 (PC) Graphically add & subtract vectors - Vyberte grafické znázornění, které odpovídá danému součtu či rozdílu vektorů, nebo naopak vyberte operaci, která odpovídá grafickému znázornění.
1.8 (PC) Combined vector operations - Určete výsledek násobení skalárem a sčítání vektorů.
1.9 (PC) Unit vectors - Určete jednotkový vektor (vektor o velikosti 1), který má stejný směr, jako zadaný vektor.
1.10 (PC) Direction of vectors - Určete orientovaný úhel, který svírá daný vektor s osou x. Vektor je zadaný ve formě součtu jednotkových vektorů ve směru os x, y.
1.11 (PC) Vector components from magnitude & direction - Na základě směru a velikosti vektoru určete jeho souřadnice.
1.12 (PC) Add vectors: magnitude & direction to component - Jsou dány dva vektory pomocí směru a vleikosti. Určete součet těchto vetorů pomocí souřadnic.
1.13 (PC) Add vectors: magnitude & direction - Jsou dány dva vektory pomocí směru a vleikosti. Určete součet těchto vetorů pomocí směru a vleikosti.
1.14 (PC) Vector word problems - Řešte slovní úlohy s vektory.

 

 - Slovník  -
  add - sečíst  
  angle - úhel  
  components of vector - souřadnice vektoru  
  degree - stupeň  
  direction - směr  
  equivalent - shodné, ekvivalentní  
  graph - graf, diagram  
  hundredth - setina  
  initial point - počáteční bod  
  magnitude - velikost  
  multiplication - násobení  
  round - zaokrouhlit  
  scalar - skalár  
  subtract - odečíst  
  terminal point - koncový bod  
  unit vector - jednotkový vektor (vektor o velikosti 1)  
  vector - vektor
 - Překladačhttps://translate.google.cz/#en/cs/  -