3. Dělitelnost

3.1 (6G) Divisibility tests - Rozhodněte, zdali je dané číslo dělitelné daným dělitelem.
3.2 (6G) Identify prime numbers - Z nabízených čísel vyberte prvočíslo.
3.3 (6G) Identify composite numbers - Z nabízených čísel vyberte číslo složené.
3.4 (6G) Prime factorization - Dané číslo rozložte na součin prvočísel.
3.5 (6G) Divisibility - Rohodněte, kterým číslem musí být dělitelné číslo, které je dělitelné zadanými čísly.
3.6 (6G) Least common multiple - Určete největší společný násobek daných čísel.
3.7 (6G) Greatest common factor - Určetenejvětší společný dělitel daných čísel.
3.8 (6G) Factor with the distributive property - Ze součtu vytkněte největšího společného dělitele.
3.9 (6G) GCF & LCM word problems - Řešte slovní úlohy na největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek.