Jiří Vančura has written 58 articles

1. Posloupnosti

Converting_recursive___explicit_forms_of_geometric_sequences___Constructing_geometric_sequences___Sequences___Algebra_I___Khan_Academy

1.1 (A1) Evaluate sequences in recursive form - Určete první členy rekurzivně zadané posloupnosti. 1.2 (A1) Extend arithmetic sequences - Je dáno několik členů aritmetiské posloupnosti, doplňte další. 1.3 (A1) Use arithmetic sequence formulas - Je dána aritmetická posloupnost vzorcem pro n-tý člen nebo rekurzivně. Určete daný člen posloupnosti. 1.4 (A1) Recursive formulas for arithmetic sequences - Je dána aritmetická posloupnost výpisem prvních členů.…

1. Přímá a nepřímá úměra

_2__Solving_proportions_2___Ratios_and_proportions___Linear_equations_and_inequalities___Algebra_basics___Khan_Academy

1.1 (AB) Writing proportions - Rozhodněte, která rovnice správně popisuje danou situaci (přímá úměra). 1.2 (AB) Solving proportions - Vyřešte rovnici. 1.3 (AB) Solving proportions 2 - Vyřešte rovnici. 1.4 (AB) Proportion word problems - Řešte slovní úlohy na přímou úměru. 1.5 (AB) Recognize direct & inverse variation - Rozhodněte, která rovnice vyjadřuje přímou či nepřímou úměru.

0. Vstupní znalosti

_2__Finding_angle_measures_2___Finding_angles_in_shapes___Shapes___Basic_geometry___Khan_Academy

Zde najdete cvičení, která prověřují klíčové znalosti ze základní školy, jež by měl ovládat každý, kdo se chystá na střední školu. Geometrie Úhly G.01 Measure angles - Pomocí pohyblivého úhloměru změřte daný úhel. G.02 Draw angles - Pomocí pohyblivého úhloměru nakreslete úhel dané velikosti. G.03 Find angles in triangles - Určete velikost zbývajícího úhlu v trojúhelníku. G.04 Finding angle measures 1 - Určete velikost vyznačeného…

1. Číselné obory

_2__Converting_a_fraction_to_a_repeating_decimal___Decimals_and_fractions___Fractions___Pre-algebra___Khan_Academy

1.1 (A1) Classify numbers: rational & irrational - Rozhodněte, zdali je dané číslo racionální či iracionální. 1.2 (A1) Classify numbers - Vyberte, do kterých oborů patří dané číslo. 1.3 (PA) Converting fractions to decimals - Převeďte daný zlomek na desetinné číslo, pokud je to nutné, zaokrouhlete číslo na čtyři desetinná místa. 1.4 (PA) Rewrite decimals as fractions - Vyjádřete dané desetinné číslo zlomkem. 1.5 (PA) Rewriting…

2. Mocniny, odmocniny a vědecká notace

_2__Multiplying___dividing_in_scientific_notation___Computing_with_scientific_notation___Exponents__radicals__and_scientific_notation___Pre-algebra___Khan_Academy

2.1 (7G) Powers of ten - Určete, čemu se rovná daná hodnota, nebo rozložte mocnění na násobení. 2.2 (7G) Exponents with integer bases - Vyhodnoťte daný výraz s přirozenými exponenty. 2.3 (7G) Exponents with negative fractional bases - Vyhodnoťte daný výraz s přirozeným exponentem. 2.4 (AB) Square roots of perfect squares - Určete druhou odmocninu z daného čísla. 2.5 (8G) Approximating square roots - Řešte různé úlohy na…

2. Řady

_3__Convergent___divergent_geometric_series___Infinite_geometric_series___Series___induction___Algebra___Khan_Academy

2.1 (A1) Sums of consecutive integers - Je dán součet několika po sobě jsoucích přirozených čísel, určete jedno z těchto čísel. 2.2 (A2) Sigma notation - Vyhodnoťte danou sumu. 2.3 (A2) Finite arithmetic series - Určete součet několika členů aritmetické posloupnosti. 2.4 (A2) Finite geometric series - Určete součet několika členů geometrické posloupnosti. 2.5 (A2) Finite geometric series word problems - Řešte slovní úlohy na geometrické…

2. Lineární rovnice

_2__Two-step_equations___Two-steps_equations_intro___One-variable_linear_equations___Algebra_I___Khan_Academy

2.1 (A1) Testing solutions to equations - Vyberte správné řešení rovnice. 2.2 (A1) One-step addition & subtraction equations - Vyřešte rovnici. 2.3 (A1) One-step addition & subtraction equations: fractions & decimals - Vyřešte rovnici. 2.4 (A1) One-step multiplication & division equations - Vyřešte rovnici. 2.5 (A1) One-step multiplication & division equations: fractions & decimals - Vyřešte rovnici. 2.6 (A1) Two-step equations - Vyřešte rovnici. 2.7 (A1) Two-step equations word problems - Slovní úlohu…

3. Dělitelnost

_2__GCF___LCM_word_problems___Properties_of_numbers___Number_Sense_and_Numeration___6th_grade__Ontario____Khan_Academy

3.1 (6G) Divisibility tests - Rozhodněte, zdali je dané číslo dělitelné daným dělitelem. 3.2 (6G) Identify prime numbers - Z nabízených čísel vyberte prvočíslo. 3.3 (6G) Identify composite numbers - Z nabízených čísel vyberte číslo složené. 3.4 (6G) Prime factorization - Dané číslo rozložte na součin prvočísel. 3.5 (6G) Divisibility - Rohodněte, kterým číslem musí být dělitelné číslo, které je dělitelné zadanými čísly. 3.6 (6G) Least…

3. Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

_2__Plotting_inequalities___Introduction_to_inequalities_with_variables___One-variable_linear_inequalities___Algebra_I___Khan_Academy

3.1 (A1) Testing solutions to inequalities - Vyberte hodnoty, které vyhovují dané nerovnici. 3.2 (A1) Plotting inequalities - Na číselné ose vyznačte čísla splňující danou nerovnost. 3.3 (A1) Inequalities word problems - Pomocí nerovnosti vyjádřete hodnoty splňující slovní zadání. 3.4 (A1) One-step inequalities - Vyřešte nerovnici. 3.5 (A1) Two-step inequalities - Vyřešte nerovnici. 3.6 (A1) Two-step inequality word problems - Slovní úlohu popište nerovnicí a vyřešte ji. 3.7 (A1) Multi-step linear inequalities -…

4. Úpravy výrazů

_2__Simplify_rational_exponent_expressions__advanced____Rational_exponents_and_the_properties_of_exponents___Expressions_with_rational_exponents_and_radicals___Algebra_I___Khan_Academy

4.1 (A1) Evaluating expressions with one variable - Vyhodnoťte výraz pro danou hodnotu proměnné. 4.2 (A1) Evaluating expressions with two variables - Vyhodnoťte výraz pro dané hodnoty proměnných. 4.3 (A1) Evaluating expressions with variables word problems - Řešte slovní úlohy na vyhodnocování výrazů. 4.4 (A1) Writing expressions with variables - Zapište výraz odpovídající slovnímu popisu. 4.5 (A1) Writing expressions with variables 2 - Zapište výraz odpovídající…