Jiří Vančura has written 58 articles

0. Kartézská soustava souřadnic - základy

_5__Drawing_polygons_with_coordinates_challenge___Shapes_on_the_coordinate_plane___Khan_Academy

0.1 (BG) Graph points - Do kartézské soustavy souřadnic umístěte bod o zadaných souřadnicích. 0.2 (BG) Coordinate plane word problems (quadrant 1) - Řešte slovní úlohy využívající kartézskou soustavu souřadnic. 0.3 (BG) Graphing points & naming quadrants - Do kartézské soustavy souřadnic umístěte bod o zadaných souřadnicích a určete oblast (kvadrant, nebo osa), ve které se bod nachází. 0.4 (BG) Points on the…

5. Polynomy (mnohočleny)

_2__Divide_polynomials_with_remainders__binomial_divisors___Practice_dividing_polynomials_with_remainders___Arithmetic_with_polynomials___Algebra_II___Khan_Academy

5.1 (A1) Add polynomials - Sečtěte dané polynomy. 5.2 (A1) Add & subtract polynomials challenge - Sečtěte nebo odečtěte dané polynomy. 5.3 (A1) Add & subtract polynomials: two variables - Sečtěte nebo odečtěte dané polynomy se dvěma proměnnými. 5.4 (A1) Add & subtract polynomials: two variables challenge - Sečtěte nebo odečtěte dané polynomy se dvěma proměnnými. 5.5 (A1) Add & subtract polynomials: find the…

1. Vektory

_1__Vector_components_from_magnitude___direction___Component_form_of_vectors___Vectors___Precalculus___Khan_Academy

1.1 (PC) Equivalent vectors - Rozhodněte, zdali jsou dané vektory ekvivalentní, pokud ne, určete proč. 1.2 (PC) Components of vectors - Řešte úlohy zaměřené na souřadnice vektroů. 1.3 (PC) Magnitude of vectors - Určete velikost daného vektoru. 1.4 (PC) Scalar multiplication - Vynásobte vektor skalárem (reálným číslem). 1.5 (PC) Analyze scalar multiplication - Určete velikost daných vektorů a přiřaďte jim správné geometrické znázornění. 1.6 (PC) Add & subtract vectors - Určete součet nebo rozdíl…

4. Lineární rovnice se dvěma neznámými a jejich soustavy

_2__Systems_of_equations_with_graphing___Graphical_representation_of_systems_of_equations___Systems_of_linear_equations___Algebra_I___Khan_Academy

4.1 (A1) Solutions to 2-variable equations - Rozhodněte, které uspořádané dvojice vyhovují dané rovnici. 4.2 (A1) Complete solutions to 2-variable equations - Na základě grafu všech řešení dopňte hodnotu x nebo y tak, aby dvojice vyhovovala rovnici. 4.3 (A1) Intercepts from a graph - Na základě grafu určete průsečíky s osami. 4.4 (A1) Intercepts from a table - Na základě několika dvojic vyhovujících rovnici určete…

1. Úvod do komplexních čísel

_2__Graphically_add___subtract_complex_numbers___Adding_and_subtracting_complex_numbers___Khan_Academy

1.1 (A2) Powers of the imaginary unit - Vyhodnoťte mocninu imaginární jednotky. 1.2 (A2) Simplify roots of negative numbers - Vyjádřete komplexní odmocninu pomocí imaginární jednotky. 1.3 (A2) Parts of complex numbers - Určete reálnou a imaginární část komplexního čísla. 1.4 (A2) Classify complex numbers - Rozhodněte, do kterých množin patří dané číslo (reálná čísla, ryze imaginární čísla, komplexní čísla). 1.5 (A2) Plot numbers on the complex plane - Zakreslete dané…

2. Počítání s komplexními čísly

_2__Complex_number_polar_form_intuition___Polar_form_of_complex_numbers___Khan_Academy

2.1 (Pr) Complex number conjugates - Najděte číslo komplexně sdružené k danému číslu. 2.2 (Pr) Divide complex numbers - Určete podíl komplexních čísel. 2.3 (Pr) Find the absolute value of complex numbers - Určete absolutní hodnotu komplexního čísla. 2.4 (Pr) Angle of complex numbers - Určete argument komplexního čísla (orientovaný úhel, který svírá průvodič s reálnou osou). 2.5 (Pr) Complex numbers from absolute value & angle - Na…

2. Body a přímky

_5__Distance_between_point___line___Challenge__Distance_between_a_point_and_a_line___Analytic_geometry___Geometry___Khan_Academy

2.1 (G) Distance between two points - Určete vzdálenost dvou bodů daných souřadnicemi. 2.2 (G) Midpoint formula - Na základě krajních bodů určete střed úsečky, nebo na základě koncového bodu a středu určete druhý koncový bod úsečky. 2.3 (A1) Graph from linear standard form - Nakreslete přímku zadanou rovnicí tvaru ax+by=c. 2.4 (8G) Slope-intercept equation from graph - Doplňte směrnicovou rovnici dané přímky. 2.5 (A1) Convert linear equations…

5. Lineární nerovnice se dvěma neznámými a jejich soustvy

_2__Constraint_solutions_of_systems_of_inequalities___Constraining_solutions_of_two-variable_inequalities___Two-variable_linear_inequalities___Algebra_I___Khan_Academy

5.1 (A1) Test solutions to inequalities - Rozhodněte, které uspořádané dvojice vyhovují dané nerovnici. 5.2 (A1) Test solutions to inequalities: graphically - Na obrázku jsou graficky vyznačena všechna řešení dané nerovnice. Rozhodněte, které uspořádané dvojice vyhovují této nerovnici. 5.3 (A1) Test solutions to systems of inequalities - Rozhodněte, zdali daná uspořádananá dvojice vyhovuje dané soustavě nerovnic. 5.4 (A1) Constraint solutions of two-variable inequalities - Je dána nerovnice se dvěma…

0. Potřebné dovednosti

_1__Measuring_angles___Angle_basics___Khan_Academy

Úhly 0.1 (BG) Measuring angles - Pomocí úhloměru změřte velikost úhlu. 0.2 (BG) Drawing angles - Momocí úhloměru nakreslete úhel dané velikosti. 0.3 (BG) Benchmark angles - Odhadněte velikost daného úhlu. 0.4 (BG) Decomposing angles - Určete velikost neznámého úhlu. 0.5 (BG) Vertical angles - Určete velikost neznámého úhlu. 0.6 (BG) Congruent angles - Vyznačte úhly shodné s daným úhlem. 0.7 (BG) Parallel lines 1 - Určete velikost neznámého úhlu. Rovinné útvary 0.8 (BG) Classifying shapes by…

3. Kruh, kružnice a další kuželosečky

Foci_of_an_ellipse_from_radii___Foci_of_an_ellipse___Conic_sections___Precalculus___Khan_Academy

3.1 (PC) Graph a circle from its features - V soustavě souřadnic nakreslete kruh, který má dané vlastnosti. 3.2 (PC) Features of a circle from its graph - V soustavě souřadnic je dána kružnice, určete souřadnice středu a poloměr kružnice. 3.3 (PC) Features of a circle from its standard equation - Je dána středová rovnice kružnice. Určete souřadnice středu a poloměr této kružnice.…