4 articles Analytická geometrie

0. Kartézská soustava souřadnic - základy

_5__Drawing_polygons_with_coordinates_challenge___Shapes_on_the_coordinate_plane___Khan_Academy

0.1 (BG) Graph points - Do kartézské soustavy souřadnic umístěte bod o zadaných souřadnicích. 0.2 (BG) Coordinate plane word problems (quadrant 1) - Řešte slovní úlohy využívající kartézskou soustavu souřadnic. 0.3 (BG) Graphing points & naming quadrants - Do kartézské soustavy souřadnic umístěte bod o zadaných souřadnicích a určete oblast (kvadrant, nebo osa), ve které se bod nachází. 0.4 (BG) Points on the…

1. Vektory

_1__Vector_components_from_magnitude___direction___Component_form_of_vectors___Vectors___Precalculus___Khan_Academy

1.1 (PC) Equivalent vectors - Rozhodněte, zdali jsou dané vektory ekvivalentní, pokud ne, určete proč. 1.2 (PC) Components of vectors - Řešte úlohy zaměřené na souřadnice vektroů. 1.3 (PC) Magnitude of vectors - Určete velikost daného vektoru. 1.4 (PC) Scalar multiplication - Vynásobte vektor skalárem (reálným číslem). 1.5 (PC) Analyze scalar multiplication - Určete velikost daných vektorů a přiřaďte jim správné geometrické znázornění. 1.6 (PC) Add & subtract vectors - Určete součet nebo rozdíl…

2. Body a přímky

_5__Distance_between_point___line___Challenge__Distance_between_a_point_and_a_line___Analytic_geometry___Geometry___Khan_Academy

2.1 (G) Distance between two points - Určete vzdálenost dvou bodů daných souřadnicemi. 2.2 (G) Midpoint formula - Na základě krajních bodů určete střed úsečky, nebo na základě koncového bodu a středu určete druhý koncový bod úsečky. 2.3 (A1) Graph from linear standard form - Nakreslete přímku zadanou rovnicí tvaru ax+by=c. 2.4 (8G) Slope-intercept equation from graph - Doplňte směrnicovou rovnici dané přímky. 2.5 (A1) Convert linear equations…

3. Kruh, kružnice a další kuželosečky

Foci_of_an_ellipse_from_radii___Foci_of_an_ellipse___Conic_sections___Precalculus___Khan_Academy

3.1 (PC) Graph a circle from its features - V soustavě souřadnic nakreslete kruh, který má dané vlastnosti. 3.2 (PC) Features of a circle from its graph - V soustavě souřadnic je dána kružnice, určete souřadnice středu a poloměr kružnice. 3.3 (PC) Features of a circle from its standard equation - Je dána středová rovnice kružnice. Určete souřadnice středu a poloměr této kružnice.…