7 articles Funkce

1. Vlastnosti funkcí

Increasing_and_decreasing_intervals___Intervals_where_a_function_is_positive__negative__increasing__or_decreasing___Khan_Academy

1.1 (A1) Recognizing functions from tables - Rozhodněte, zda tabulka určuje funkci. 1.2 (A1) Recognizing functions from graphs - Rozhodněte, zda se jedná o graf funkce. 1.3 (A1) Evaluating functions - Vyhodnoťe funkci zadanou grafem, nebo předpisem. 1.4 (A1) Generating input-output pairs of a function - Vytvořte dvojice vstupních a výstupních hodnot dané funkce. 1.5 (A1) Match function inputs to outputs from a formula - Na základě předpisu…

2. Lineární funkce

Graph_systems_of_inequalities_and_check_solutions___Graphing_two-variable_inequalities___Khan_Academy

2.1 (8G) Linear and nonlinear functions - Rozhodněte, zdali předpis či graf určuje lineární funkci. 2.2 (8G) Comparing linear functions - Porovnejte vlastnosti dvou lineárních funkcí. 2.3 (8G) Interpreting linear graphs word problems - Na základě grafu doplňte údaje do vět. 2.4 (8G) Interpreting linear formulas word problems - Na základě předpisu doplňte údaje do vět. 2.5 (8G) Comparing linear functions word problems - Porovnejte vlastnosti dvou slovně zadaných…

3. Kvadratické funkce

Graph_quadratic_functions_in_all_forms___Graphing_quadratic_functions___Khan_Academy

3.1 (A1) Solve quadratic equations - Určete kořeny. 3.2 (A1) Solve quadratic equations 2 - Vyřešte rovnici. 3.3 (A1) Graph quadratic functions in vertex form - Nakreslete graf kvadratické funkce ve vrcholovém tvaru. 3.4 (A1) Graph quadratic functions in factored form - Určete souřadnice vrcholu a nakreslete graf kvadratické funkce. 3.5 (A1) Graph quadratic functions in all forms - Nakreslete graf kvadratické funkce v různých tvarech.…

4. Exponenciální funkce

Graphs_of_basic_exponential_functions___End_behavior_and_graphs_of_basic_exponential_functions___Khan_Academy

4.1 (A1) Graphs of basic exponential functions - Sestrojte, nebo vyberte správný graf exponenciální funkce. 4.2 (A1) Construct basic exponential functions from the initial value and the common ratio - Napište předpis exponenciální funkce s daným základem r a hodnotou a v bodě 0. 4.3 (A1) Construct basic exponential functions from a table or a graph - Na základě tabulky nebo grafu napište předpis exponenciální funkce. 4.4 (A1) Interpret…

5. Logaritmy

How_to_rewrite_a_logarithmic_expression_using_multiple_properties__example____Properties_of_logarithms___Khan_Academy

5.1 (A2) Evaluate logarithms (basic) - Vypočítejte. 5.2 (A2) Evaluate logarithms (advanced) - Vypočítejte. 5.3 (A2) The inverse relationship of exponents and logarithms - Rovnost s mocninou přepište pomocí logaritmů a naopak. 5.4 (A2) Relationship between exponentials & logarithms - Řešte úlohy s využitím inverzního vztahu mezi exponenciální a logaritmickou funkcí. 5.5 (A2) Evaluate logarithms using the change of base rule - Vypočítejte s přesností na…

6. Polynomiální a racionální funkce

Use_the_zeros_of_a_polynomial_to_determine_its_graph___Zeros_of_polynomials_and_their_graphs___Khan_Academy

6.1 (A2) Use the zeros of a polynomial to determine its graph - Na základě kořenů polynomu vyberte graf polynomiální funkce. 6.2 (A2) Analyze the positive and negative intervals of polynomials - Na základě kořenů polynomu rozlište kladné a záporné intervaly funkce. 6.3 (A2) Determine if a polynomial function is even or odd from its formula - Na základě předpisu určte,…

7. Další cvičení

Estimate_the_solution_of_advanced_equations___Solving_equations_by_graphing___Khan_Academy

7.1 (A1) Graph absolute value functions - Nakreslete graf lineární funkce s absolutní hodnotou. 7.2 (A2) Match the formula of a radical function to its graph - Vyberte graf dané funkce s odmocninou. 7.3 (A2) Graphically interpret the solutions of equations - Interpretujte bod grafu jako řešení rovnice. 7.4 (A2) Estimate the solution of advanced equations - Nakreslete graf jedné strany rovnice a na základě…