6 articles Goniometrie

1. Goniometrické funkce v pravoúhlém trojúhelníku

_4__Right_triangle_word_problems___Modeling_with_right_triangles___Khan_Academy

1.1 (Tr) Find trigonometric ratios in right triangles - Určete hodnoty funkcí sinus a kosinus úhlů v pravoúhlém trojúhelníku. 1.2 (Tr) Solve for a side in a right triangle - Vypočítejte délku strany pravoúhlého trojúhelníku. 1.3 (Tr) Solve for an angle in a right triangle - Vypočítejte velikost úhlu v pravoúhlém trojúhelníku. 1.4 (Tr) Right triangle word problems - Řešte slovní úlohy o pravoúhlém trojúhelníku.  …

2. Goniometrické funkce v jednotkové kružnici

_4__Find_trig_values_using_the_unit_circle_definition___The_unit_circle_definition_of_sine__cosine__and_tangent___Khan_Academy

2.1 (Tr) Arc length, circumference, and central angles - Určete délku daného kružnicového oblouku nebo úhel oblouku dané délky. 2.2 (Tr) Convert between degrees and radians - Převeďte stupně na radiány či naopak. 2.3 (Tr) Find trig values using the unit circle definition - Na jednotkové kružnici najděte bod odpovídající danému úhlu a zjistěte hodnotu dané goniometrické funkce (sinus či kosinus). 2.4 (Tr) Find the…

3. Grafy a předpisy goniometrických funkcí

_4__Graph_sinusoidal_functions__including_phase_shift____Graphing_sinusoidal_functions___Khan_Academy

3.1 (Tr) Find the midline of sinusoidal functions from their graph - Na základě grafu určete předpis středové přímky goniometrické funkce. 3.2 (Tr) Find the amplitude of sinusoidal functions from their graph - Na základě grafu určete amplitudu goniometrické funkce. 3.3 (Tr) Find the midline of a sinusoidal function from its formula - Na základě předpisu goniometrické funkce určete předpis její středové přímky. 3.4 (Tr) Find…

4. Goniometrické rovnice

_4__Solve_sinusoidal_modeling_functions___Solving_sinusoidal_models___Khan_Academy

4.1 (Tr) Evaluate inverse trigonometric functions - Jsou dány úhly, jejichž sinus, kosinus či tangens odpovídá dané hodnotě. Vyberte ten úhel, který je výsledkem příslušné cyklometrické funkce. 4.2 (Tr) Solve basic sinusoidal equations - Řešte základní goniometrické rovnice. 4.3 (Tr) Solve advanced sinusoidal equations - Řešte goniometrické rovnice. 4.4 (Tr) Solve sinusoidal modeling functions - Řešte slovní úlohy s goniometrickými funkcemi.    - Slovník  - angle…

5. Součtové vzorce

_4__How_to_use_the_cosine_double-angle_identity__example____Introduction_to_the_trigonometric_angle_addition_identities___Khan_Academy

5.1 (Tr) Practice using the trigonometric angle addition identities - Pomocí součtových vzorců určete hodnoty goniometrických funkcí. 5.2 (Tr) Use angle addition formulas to find trig values - Pomocí součtových vzorců určete hodnoty goniometrických funkcí pro nestandandartní úhly.    - Slovník  - ABC - Úhel nebo velikost úhlu ABC angle addition - součet úhlů difference - rozdíl express - vyjádřit…

6. Sinová a kosinová věta

_4__Word_problem__Solving_for_a_side_length_in_a_general_triangle__example____Solving_general_triangles___Khan_Academy

6.1 (Tr) Solve triangles using the law of sines - Pomocí sinové věty vypočítejte daný údaj v obecném trojúhelníku. 6.2 (Tr) Solve triangles using the law of cosines - Pomocí kosinové věty vypočítejte daný údaj v obecném trojúhelníku. 6.3 (Tr) General triangle word problems - Řešte slovní úlohy o obecném trojúhelníku.    - Slovník  - distance - vzdálenost general triangle - obecný trojúhelník…