5 articles Planimetrie

0. Potřebné dovednosti

_1__Measuring_angles___Angle_basics___Khan_Academy

Úhly 0.1 (BG) Measuring angles - Pomocí úhloměru změřte velikost úhlu. 0.2 (BG) Drawing angles - Momocí úhloměru nakreslete úhel dané velikosti. 0.3 (BG) Benchmark angles - Odhadněte velikost daného úhlu. 0.4 (BG) Decomposing angles - Určete velikost neznámého úhlu. 0.5 (BG) Vertical angles - Určete velikost neznámého úhlu. 0.6 (BG) Congruent angles - Vyznačte úhly shodné s daným úhlem. 0.7 (BG) Parallel lines 1 - Určete velikost neznámého úhlu. Rovinné útvary 0.8 (BG) Classifying shapes by…

1. Přímky a úhly

_3__Finding_angle_measures_2___Angles_with_triangles___polygons___Khan_Academy

1.1 (Ge) Equation practice with vertical angles - Určete velikost úhlu x ve stupních, na základě velikosti dvou vcholových úhlů. 1.2 (Ge) Complementary & supplementary angles - Určete velikost vedlejšího nebo doplňkovéh úhlu. 1.3 (Ge) Equation practice with angle addition - Jsou dány dva úhly pomocí výrazu s neznámou. Určete velikost jednoho úhlu, znáte-li součet jejich veikostí. 1.4 (Ge) Equation practice with congruent angles - Určete…

2. Trojúhelníky, čtyřúhleníky a n-úhelníky

_3__DEPRECATED_Reason_about_triangle_congruence_postulates___Congruência_e_semelhança_de_triângulos___Khan_Academy

2.1 (Ge) Triangle inequality theorem - S využitím trojúhelníkové nerovnosti rozhodněte, zdali daný trojúhelník může existovat, nebo jaké nerovnosti musí platit pro třetí stranu trojúhelníku. 2.2 (Ge) Special right triangles - Určete délku strany speciálního pravoúhlého trojúhelníku. 2.3 (Ge) Pythagorean theorem word problems - Pomocí Pythagorovy věty Řešte slovní úlohy o pravoúhlých trojúhelnících. 2.4 (Ge) Solve for a side in right…

3. Kruh, kružnice, tětivový čtyřúhelník

_3__Area_and_circumference_of_circles_challenge___Area_and_circumference_of_circles___Khan_Academy

3.1 (Ge) Radius, diameter, & circumference - Určete poloměr, průměr, nebo obvod kružnice. 3.2 (Ge) Area of a circle - Určete obsah kruhu na základě jeho poloměru, průměru, nebo obvodu. 3.3 (Ge) Area and circumference of circles challenge - Řešte slovní úlohy s obvodem a obsahem kruhů. 3.4 (Ge) Arc measure - Určete velikost úhlu. 3.5 (Ge) Arc measure with equations - Určete velikost úhlu, jenž je zadaný pomocí…

4. Zobrazení

Perform_dilations___Dilations_or_scaling_around_a_point___Khan_Academy

4.1 (Ge) Perform translations - Pomocí interaktivní soustvy souřadnic najděte obraz daného útvaru v daném posunutí. Zobrazení spustíte tlačítkem pod soustavou souřadnic. 4.2 (Ge) Perform rotations - Pomocí interaktivní soustavy souřadnic najděte obraz daného útvaru v daném otočení. Zobrazení spustíte tlačítkem pod soustavou souřadnic. 4.3 (Ge) Perform reflections - Pomocí interaktivní soustavy souřadnic najděte obraz daného útvaru v dané osové souměrnosti. Zobrazení spustíte…