7 articles Rovnice, nerovnice a jejich soustavy

1. Přímá a nepřímá úměra

_2__Solving_proportions_2___Ratios_and_proportions___Linear_equations_and_inequalities___Algebra_basics___Khan_Academy

1.1 (AB) Writing proportions - Rozhodněte, která rovnice správně popisuje danou situaci (přímá úměra). 1.2 (AB) Solving proportions - Vyřešte rovnici. 1.3 (AB) Solving proportions 2 - Vyřešte rovnici. 1.4 (AB) Proportion word problems - Řešte slovní úlohy na přímou úměru. 1.5 (AB) Recognize direct & inverse variation - Rozhodněte, která rovnice vyjadřuje přímou či nepřímou úměru.

2. Lineární rovnice

_2__Two-step_equations___Two-steps_equations_intro___One-variable_linear_equations___Algebra_I___Khan_Academy

2.1 (A1) Testing solutions to equations - Vyberte správné řešení rovnice. 2.2 (A1) One-step addition & subtraction equations - Vyřešte rovnici. 2.3 (A1) One-step addition & subtraction equations: fractions & decimals - Vyřešte rovnici. 2.4 (A1) One-step multiplication & division equations - Vyřešte rovnici. 2.5 (A1) One-step multiplication & division equations: fractions & decimals - Vyřešte rovnici. 2.6 (A1) Two-step equations - Vyřešte rovnici. 2.7 (A1) Two-step equations word problems - Slovní úlohu…

3. Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy

_2__Plotting_inequalities___Introduction_to_inequalities_with_variables___One-variable_linear_inequalities___Algebra_I___Khan_Academy

3.1 (A1) Testing solutions to inequalities - Vyberte hodnoty, které vyhovují dané nerovnici. 3.2 (A1) Plotting inequalities - Na číselné ose vyznačte čísla splňující danou nerovnost. 3.3 (A1) Inequalities word problems - Pomocí nerovnosti vyjádřete hodnoty splňující slovní zadání. 3.4 (A1) One-step inequalities - Vyřešte nerovnici. 3.5 (A1) Two-step inequalities - Vyřešte nerovnici. 3.6 (A1) Two-step inequality word problems - Slovní úlohu popište nerovnicí a vyřešte ji. 3.7 (A1) Multi-step linear inequalities -…

4. Lineární rovnice se dvěma neznámými a jejich soustavy

_2__Systems_of_equations_with_graphing___Graphical_representation_of_systems_of_equations___Systems_of_linear_equations___Algebra_I___Khan_Academy

4.1 (A1) Solutions to 2-variable equations - Rozhodněte, které uspořádané dvojice vyhovují dané rovnici. 4.2 (A1) Complete solutions to 2-variable equations - Na základě grafu všech řešení dopňte hodnotu x nebo y tak, aby dvojice vyhovovala rovnici. 4.3 (A1) Intercepts from a graph - Na základě grafu určete průsečíky s osami. 4.4 (A1) Intercepts from a table - Na základě několika dvojic vyhovujících rovnici určete…

5. Lineární nerovnice se dvěma neznámými a jejich soustvy

_2__Constraint_solutions_of_systems_of_inequalities___Constraining_solutions_of_two-variable_inequalities___Two-variable_linear_inequalities___Algebra_I___Khan_Academy

5.1 (A1) Test solutions to inequalities - Rozhodněte, které uspořádané dvojice vyhovují dané nerovnici. 5.2 (A1) Test solutions to inequalities: graphically - Na obrázku jsou graficky vyznačena všechna řešení dané nerovnice. Rozhodněte, které uspořádané dvojice vyhovují této nerovnici. 5.3 (A1) Test solutions to systems of inequalities - Rozhodněte, zdali daná uspořádananá dvojice vyhovuje dané soustavě nerovnic. 5.4 (A1) Constraint solutions of two-variable inequalities - Je dána nerovnice se dvěma…

6. Kvadratické rovnice

_2__Solve_quadratic_equations_with_the_quadratic_formula___Solving_quadratics_using_the_quadratic_formula___Quadratic_equations_and_functions___Algebra_I___Khan_Academy

6.1 (A1) Solve quadratic equations by taking square roots - Vyberte správné řešení rovnice. Pokud rovnice řešení nemá, vyberte poslední možnost. 6.2 (A1) Strategy in solving quadratic equations by taking square roots - Rozeberte postup řešení rovnice. Cvičení má několik variant: najděte chybný krok v postupu; doplňte do postupu možný mezikrok; z jednotlivých úprav sestavte správný postup řešení. 6.3 (A1) Solve…

7. Rovnice s parametrem a další rovnice

Equations_with_two_rational_expressions___Solving_rational_equations___Rational_expressions__equations__and_functions___Algebra_II___Khan_Academy

7.1 (A1) Number of solutions to equations challenge - Z možností vyberte hodnoty parametrů lineární rovnice tak, aby rovnice měla požadovaný počet řešení. 7.2 (A1) Solve absolute value equations - Vyřešte lineární rovnici s absolutní hodnotou. 7.3 (A2) Solve square-root equations (basic) - Vyřešte rovnici s odmocninou. 7.4 (A2) Solve square-root equations - Vyřešte rovnici s odmocninou. Pokud má rovnice dvě řešení, uveďte je vzestupně.…