7 articles Základní poznatky z matematiky

0. Vstupní znalosti

_2__Finding_angle_measures_2___Finding_angles_in_shapes___Shapes___Basic_geometry___Khan_Academy

Zde najdete cvičení, která prověřují klíčové znalosti ze základní školy, jež by měl ovládat každý, kdo se chystá na střední školu. Geometrie Úhly G.01 Measure angles - Pomocí pohyblivého úhloměru změřte daný úhel. G.02 Draw angles - Pomocí pohyblivého úhloměru nakreslete úhel dané velikosti. G.03 Find angles in triangles - Určete velikost zbývajícího úhlu v trojúhelníku. G.04 Finding angle measures 1 - Určete velikost vyznačeného…

1. Číselné obory

_2__Converting_a_fraction_to_a_repeating_decimal___Decimals_and_fractions___Fractions___Pre-algebra___Khan_Academy

1.1 (A1) Classify numbers: rational & irrational - Rozhodněte, zdali je dané číslo racionální či iracionální. 1.2 (A1) Classify numbers - Vyberte, do kterých oborů patří dané číslo. 1.3 (PA) Converting fractions to decimals - Převeďte daný zlomek na desetinné číslo, pokud je to nutné, zaokrouhlete číslo na čtyři desetinná místa. 1.4 (PA) Rewrite decimals as fractions - Vyjádřete dané desetinné číslo zlomkem. 1.5 (PA) Rewriting…

2. Mocniny, odmocniny a vědecká notace

_2__Multiplying___dividing_in_scientific_notation___Computing_with_scientific_notation___Exponents__radicals__and_scientific_notation___Pre-algebra___Khan_Academy

2.1 (7G) Powers of ten - Určete, čemu se rovná daná hodnota, nebo rozložte mocnění na násobení. 2.2 (7G) Exponents with integer bases - Vyhodnoťte daný výraz s přirozenými exponenty. 2.3 (7G) Exponents with negative fractional bases - Vyhodnoťte daný výraz s přirozeným exponentem. 2.4 (AB) Square roots of perfect squares - Určete druhou odmocninu z daného čísla. 2.5 (8G) Approximating square roots - Řešte různé úlohy na…

3. Dělitelnost

_2__GCF___LCM_word_problems___Properties_of_numbers___Number_Sense_and_Numeration___6th_grade__Ontario____Khan_Academy

3.1 (6G) Divisibility tests - Rozhodněte, zdali je dané číslo dělitelné daným dělitelem. 3.2 (6G) Identify prime numbers - Z nabízených čísel vyberte prvočíslo. 3.3 (6G) Identify composite numbers - Z nabízených čísel vyberte číslo složené. 3.4 (6G) Prime factorization - Dané číslo rozložte na součin prvočísel. 3.5 (6G) Divisibility - Rohodněte, kterým číslem musí být dělitelné číslo, které je dělitelné zadanými čísly. 3.6 (6G) Least…

4. Úpravy výrazů

_2__Simplify_rational_exponent_expressions__advanced____Rational_exponents_and_the_properties_of_exponents___Expressions_with_rational_exponents_and_radicals___Algebra_I___Khan_Academy

4.1 (A1) Evaluating expressions with one variable - Vyhodnoťte výraz pro danou hodnotu proměnné. 4.2 (A1) Evaluating expressions with two variables - Vyhodnoťte výraz pro dané hodnoty proměnných. 4.3 (A1) Evaluating expressions with variables word problems - Řešte slovní úlohy na vyhodnocování výrazů. 4.4 (A1) Writing expressions with variables - Zapište výraz odpovídající slovnímu popisu. 4.5 (A1) Writing expressions with variables 2 - Zapište výraz odpovídající…

5. Polynomy (mnohočleny)

_2__Divide_polynomials_with_remainders__binomial_divisors___Practice_dividing_polynomials_with_remainders___Arithmetic_with_polynomials___Algebra_II___Khan_Academy

5.1 (A1) Add polynomials - Sečtěte dané polynomy. 5.2 (A1) Add & subtract polynomials challenge - Sečtěte nebo odečtěte dané polynomy. 5.3 (A1) Add & subtract polynomials: two variables - Sečtěte nebo odečtěte dané polynomy se dvěma proměnnými. 5.4 (A1) Add & subtract polynomials: two variables challenge - Sečtěte nebo odečtěte dané polynomy se dvěma proměnnými. 5.5 (A1) Add & subtract polynomials: find the…

6. Lomené výrazy

Adding___subtracting_rational_expressions__advanced____Adding___subtracting_rational_expressions___Rational_expressions__equations__and_functions___Algebra_II___Khan_Academy

6.1 (A2) Simplify rational expressions: common monomial factors - Zjednodušte lomený výraz a určete, pro které hodnoty proměnné není definován, nebo rozhodněte, které z nabízených zjednodušení je správné. 6.2 (A2) Simplify rational expressions: common binomial factors - Zjednodušte lomený výraz a určete, pro které hodnoty proměnné není definován. 6.3 (A2) Simplify rational expressions (advanced) - Zjednodušte lomený výraz a určete, pro které…