Jdu na Přípotoční

Jak začít?


Návod je k dispozici také v psané podobě ZDE.

 


 

Extend_arithmetic_sequences___Arithmetic_sequences___Sequences__series_and_induction___Precalculus___Khan_Academy


 


Geometrie

Úhly

G.01 Measure angles - Pomocí pohyblivého úhloměru změřte daný úhel.
G.02 Draw angles - Pomocí pohyblivého úhloměru nakreslete úhel dané velikosti.
G.03 Find angles in triangles - Určete velikost zbývajícího úhlu v trojúhelníku.
G.04 Finding angle measures 1 - Určete velikost vyznačeného úhlu.
G.05 Finding angle measures 2 - Určete velikost vyznačeného úhlu.
G.06 Quadrilateral angles - Určete velikost úhlu (x).

Rovinné útvary

G.07 Identify lines of symmetry and symmetrical figures - Cvičení má dvě varianty: A) Určete, které přímky jsou osami souměrnosti daného útvaru. B) Vyberte útvary, které mají osu souměrnosti.
G.08 Pythagorean theorem - Určete velikost strany (x) pravoúhlého trojúhelníku.
G.09 Find perimeter by counting unit squares - Určete obvod daného útvaru. Každý čtvereček mřížky má stranu délky 1.
G.10 Find perimeter when given side lengths - Určete obvod daného útvaru.
G.11 Area of triangles - Určete obsah daného trojúhelníku.
G.12 Area of parallelograms - Určete obsah daného rovnoběžníku.
G.13 Area of trapezoids - Určete obsah daného lichoběžníku.
G.14 Measure area with unit squares - Určete obsah daného útvaru v jednotkové mřížce.
G.15 Area challenge - Určete obsah daného útvaru.
G.16 Area of composite shapes - Určete obsah daného útvaru.
G.17 Areas of shapes on grids - Určete obsah daného útvaru v jednotkové mřížce.

Tělesa

G.18 Volume 1 - Určete objem daného kvádru.
G.19 Volume with fractions
 - Určete objem daného kvádru.
G.20 Nets of polyhedra - K danému tělesu přiřaďte jeho síť, nebo naopak vyberte těleso, které lze z dané sítě sestavit.
G.21 Surface area using nets - Pomocí sítě tělesa určete jeho povrch.
G.22 Surface area - Určete povrch daného tělesa.

Soustava souřadnic

G.23 Graph points - Zakreslete bod o daných souřadnicích do kartézské soustavy souřadnic.
G.24 Points on the coordinate plane - Rozhodněte, který bod chybí v soustavě souřadnic, nebo zakreslete dané body do soustavy souřadnic.


Aritmetika a algebra

Celá čísla, číselná osa a základní výpočty

A.01 Missing numbers on the number line - Určete hodnotu vyznačeného čísla na číselné ose.
A.02 Ordering negative numbers - Seřaďte čísla od nejmenšího po největší.
A.03 Adding negative numbers - Vypočítejte.
A.04 Subtracting negative numbers - Vypočítejte.
A.05 Multiplying & dividing negative numbers - Vypočítejte.
A.06 Finding absolute values - Určete absolutní hodnotu daného čísla.
A.07 Comparing absolute values - Porovnejte absolutní hodnoty.
A.08 Measuring segments - Určete vzdálenost daných čísel na číselné ose.
A.09 Evaluate expressions with parentheses - Vypočítejte, nebo vyberte zápis, jehož hodnota se rovná danému číslu.

Dělitelnost

A.10 Divisibility tests - Rozhodněte, zdali je první dané číslo dělitelné druhým daným číslem.
A.11 Identify prime numbers - Z daných čísel vyberte prvočíslo.
A.12 Identify composite numbers - Z daných čísel vyberte číslo složené.
A.13 Prime factorization - Rozložte dané číslo na součin prvočísel.
A.14 Least common multiple - Určete nejmenší společný násobek daných čísel.
A.15 Greatest common factor - Určete největšího společného dělitele daných čísel.

Procenta

A.16 Converting decimals to percents - Zapište desetinné číslo v procentech.
A.17 Converting percents to decimals - Převeďte procenta na desetinné číslo.
A.18 Finding percents - Určete procentuální část celku, nebo určete kolik procent celku tvoří daná část.

Zlomky

Zlomky zadávejte pomocí lomítka, tedy \frac{3}{7} zadáte takto: 3/7.

A.19 Fractions on the number line - Vyberte správné vyznačení daného zlomku na číselné ose, nebo zlomek sami zakreslete (zvolte si, na kolik dílků chcete jednotku rozdělit)
A.20 Equivalent fractions (fraction models) - Určete neznámý čitatel tak, aby zlomky měly stejnou hodnotu.
A.21 Simplify fractions - Zkraťte zlomek.
A.22 Equivalent fractions - Určete neznámé číslo tak, aby zlomky měly stejnou hodnotu.
A.23 Equivalent fractions 2 - Určete neznámé číslo tak, aby zlomky měly stejnou hodnotu.
A.24 Compare fractions with the same numerator or denominator - Porovnejte zlomky se stejnými jmenovateli.
A.25 Compare fractions with different numerators and denominators - Porovnejte zlomky s různými jmenovateli.
A.26 Order fractions - Seřaďte zlomky od nejnižší hodnoty po nejvyšší.
A.27 Add fractions with common denominators - Vypočítejte.
A.28 Subtract fractions with common denominators - Vypočítejte.
A.29 Add fractions (denominators 10 & 100) - Vypočítejte.
A.30 Add fractions with unlike denominators - Vypočítejte.
A.31 Subtracting fractions with unlike denominators - Vypočítejte.
A.32 Adding & subtracting negative fractions - Vypočítejte.
A.33 Multiply fractions and whole numbers 1 - Vypočítejte.
A.34 Multiplying fractions - Vypočítejte.
A.35 Multiplying positive and negative fractions - Vypočítejte.
A.36 Compare fractions and mixed numbers - Porovnejte daná čísla.
A.37 Add and subtract mixed numbers with unlike denominators 1 - Vypočítejte.
A.38 Multiply mixed numbers - Vypočítejte.
A.39 Dividing unit fractions by whole numbers - Vypočítejte.
A.40 Dividing whole numbers by unit fractions 2 - Vypočítejte.
A.41 Dividing fractions - Vypočítejte.
A.42 Dividing positive and negative fractions - Vypočítejte.

Desetinná čísla

Pozor, v USA používají místo desetinné čárky tečku. Správně je tedy 5.325.

A.43 Compare decimals (tenths and hundredths) - Porovnejte daná čísla.
A.44 Compare decimals through thousandths - Porovnejte daná čísla.
A.45 Order decimals - Seřaďte čísla od nejmenšího po největší.
A.46 Adding decimals: hundredths - Vypočítejte.
A.47 Adding decimals: thousandths - Vypočítejte.
A.48 Subtracting decimals: hundredths - Vypočítejte.
A.49 Subtracting decimals: thousandths - Vypočítejte.
A.50 Multiplying decimals 1 - Vypočítejte.
A.51 Multiplying decimals 2 - Vypočítejte.
A.52 Dividing whole numbers to get a decimal - Vypočítejte.
A.53 Dividing decimals 1 - Vypočítejte.
A.54 Dividing decimals 2 - Vypočítejte.
A.55 Dividing decimals: hundredths - Vypočítejte.
A.56 Converting fractions to decimals - Převeďte zlomek na desetinné číslo. Pokud je to nutné, zaokrouhlete výsledek na 4 desetinná místa.
A.57 Rewrite decimals as fractions - Převeďte desetinné číslo na zlomek.
A.58 Adding & subtracting rational numbers - Vypočítejte.

Pořadí operací

A.59 Order of operations - Vypočítejte.
A.60 Order of operations with negative numbers - Vypočítejte.
A.61 Order of operations challenge - Vypočítejte.

Mocniny a odmocniny

A.62 Exponents - Vypočítejte.
A.63 Square roots of perfect squares - Vypočítejte.
A.64 Simplify square roots - Částečně odmocněte.
A.65 Cube roots - Vypočítejte.
A.66 Roots of decimals & fractions - Vypočítejte.

Výrazy a lineární rovnice

A.67 Evaluating expressions with one variable - Vyhodnoťte výraz pro danou hodnotu proměnné.
A.68 One-step multiplication & division equations - Určete hodnotu neznámé.
A.69 One-step addition & subtraction equations - Určete hodnotu neznámé.
A.70 Two-step equations - Určete hodnotu neznámé.
A.71 Combining like terms with negative coefficients - Zjednodušte výraz.
A.72 Combining like terms with negative coefficients & distribution - Vyberte správné zjednodušení daného výrazu.
A.73 Combining like terms with rational coefficients - Zjednodušte výraz.
A.74 The distributive property with variables - Ze součtu či rozdílu vytkněte co nevětší číslo.
A.75 Equations with variables on both sides - Určete hodnotu neznámé.
A.76 Equations with variables on both sides: decimals & fractions - Určete hodnotu neznámé.
A.77 Equations with parentheses - Určete hodnotu neznámé.
A.78 Equations with parentheses: decimals & fractions - Určete hodnotu neznámé.

One thought on “Jdu na Přípotoční

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>